Pieteikšanās WebMobil24 tiešsaistē tirgotājiem

Pēc jūsu reģistrācijas jūs varat izmantot visu savu floti ar bezmaksas WebMobil24 starpliktuvē. de sludinājumu
Visi ar * apzîmtie lauki ir aizpildâmi obligâti, lai reistrâcija notiktu pareizi.

Firmas dati

Jânorâda FIRMA.
Jânorâda IELA.
Jânorâda PASTA INDEKSS.
Jânorâda VIETA.

Dati saskaâ ar telekomunikâciju likumu

JāreÄistrÄ reÄistrs, atrašanās vieta un reÄistrācijas numurs
Pārstāvis ir jānorāda

Kontaktdati

Kontaktinformācija: jāievada vārds.
Sazinieties ar: jāievada uzvārds.
Jânorâda E-PASTA ADRESE.
Jânorâda E-PASTA ADRESE.
Jâievada TELEFONS.

Tehniskâ kontaktpersona (administrators)

eit Jums ir iespja uzdot tehnisko kontaktpersonu. Tâ saems pa e-pastu visus importanas un eksportanas protokolus un tiks informta par tehniskiem jauninâjumiem un problmâm.

Piekuves dati

Lûdzu, emiet vrâ: no Jûsu lietotâjvârda izriet arî Jûsu mâjalapas adrese WebMobil24.com. Jûsu mâjaslapas adrese bûs âda:lietotâjvârds.webmobil24.com

Jânorâda Jûsu LIETOTÂJVÂRDS, un tam jâsastâv vismaz no 5 zîmm.

Kas piesaistîja Jûsu uzmanîbu webMobil24?  Captcha
Lūdzu, ievadiet pareizu drošības kodu!
Jums jāakceptē norādījumi par datu aizsardzību.
Kļūda: Jums jāpiekrīt Noteikumiem.
×
Piekuves dati

×
Nekas nav atrasts Visi šī piedāvātāja transportlīdzekļi